Regulamin serwisu eholiday.pl oraz bazy danych

Data publikacji: 10.02.2020

I. Wstęp

 • Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego eholiday.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatorów, a także osób działających w ich imieniu, zasady odpowiedzialności Administratora, Użytkowników, Operatorów oraz osób działających w ich imieniu.
 • Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Operatorów usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Operatorom i Użytkownikom, publikowanie Ogłoszeń, składanie zapytań dotyczących noclegów, dokonywanie rezerwacji oraz zamieszczanie ocen i opinii dotyczących Ośrodków.

II. Definicje

Administrator
Właściciel serwisu eholiday.pl oraz Bazy Danych - spółka działająca pod firmą eholiday.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Serwis
Strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują spółce eholiday.pl sp. z o.o. i które dostępne są pod adresem głównym eholiday.pl;
Baza Danych
Baza danych obiektów noclegowych i innych Ośrodków, której producentem w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) jest Administrator, i do której majątkowe prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.) przysługują Administratorowi; Baza Danych obiektów noclegowych i innych Ośrodków wykorzystywana w Serwisie;
Moderator
Osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników, Przedstawicieli, Operatorów;
Użytkownik
Osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji; Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie;
Operator
Osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia Ośrodka jako jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego i będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów;
Przedstawiciel Operatora
Osoba fizyczna, odpowiednio umocowana do reprezentowania Operatora w zakresie wszystkich czynności dokonywanych w Serwisie, która została wskazana w procesie zakładania lub zmiany Konta w Serwisie; każda inna osoba reprezentująca Operatora, korzystająca z Serwisu z użyciem Konta Operatora;
Konto Użytkownika
Miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto;
Konto Operatora
Miejsce w Serwisie, w którym zarejestrowany i zalogowany Przedstawiciel Operatora, działający w imieniu Operatora, może wprowadzić Ofertę, modyfikować lub usuwać dane, fotografie lub dodatkową prezentację Ośrodka; Konto może dotyczyć więcej niż jednego Ośrodka, jeżeli są one prowadzone przez tego samego Operatora; Operator może posiadać nie więcej niż jedno Konto dla każdego Ośrodka;
Login
Nadana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Operatora, której Przedstawiciel Operatora używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta Operatora. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Operatora ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;
Nick
Wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika. Nick nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, ani też naruszać innych zasad określonych w Regulaminie;
Ośrodek/Lokal
Hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy;
Regulamin
Niniejszy regulamin Serwisu;
Ban
Trwała lub czasowa, w zależności od uznania Moderatora, blokada dostępu Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu; w zależności od sytuacji, czasowe lub trwałe usunięcie informacji o Użytkowniku, Operatorze, Ośrodku lub wszystkich Ośrodkach Operatora;
Wstępna rezerwacja online
Wygenerowane przez Serwis podsumowanie szczegółów i warunków Rezerwacji.
Zadatek/zaliczka
Określona przez Użytkownika część kwoty do zapłaty za najem Ośrodka, której opłacenie jest warunkiem skutecznego dokonania Rezerwacji.
Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację
Wygenerowana i wysyłana przez Serwis do Użytkownika wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Użytkownika Rezerwacji, zawierająca szczegóły Rezerwacji, której załącznikiem jest Voucher noclegowy.
Voucher noclegowy
Wygenerowane przez Serwis potwierdzenie dokonania rezerwacji oznaczone indywidualnym numerem.
Oferta
Złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Rezerwacja
Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na wynajem Ośrodka zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

III. Postanowienia ogólne rezerwacji noclegów online

 • Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Operatora z Użytkownikami, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Ośrodka przez Internet.
 • Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Użytkownika dane Operatora świadczącego usługi turystyczne na rzecz Użytkowników, przy których zawieraniu pośredniczy.

IV. Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online

 • Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:
  • posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;
  • uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie;
  • zalogowanie się w Serwisie;
  • akceptacja niniejszego Regulaminu;
 • Po dokonaniu rejestracji w Serwisie system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Użytkownika („Login”) nie jest zajęty przez innego Użytkownika. Jeśli Login jest dostępny, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Użytkownik może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.
 • W procesie aktywacji Użytkownik ustanawia swoje hasło („Hasło”).
 • Podczas aktywacji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.
 • Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.
 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne.

V. Zasady korzystania z rezerwacji online przez Użytkowników

 • Użytkownik wyszukuje Ośrodek przez Serwis i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.
 • W oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Ośrodka, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.
 • Po potwierdzeniu przez Użytkownika zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”, system przekierowuje Użytkownik do zakładki „Płatności”, gdzie Użytkownik wybiera formę płatności zadatku/zaliczki. Płatność zadatku/zaliczki będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże zaliczkę na rachunek Operatora. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Operatora. Za dokonanie płatności online Serwis pobiera od Użytkownika bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł od każdej płatności.
 • Kwota zadatku/zaliczki zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia Operatora z tytułu najmu Ośrodka. Płatność pozostałej części wynagrodzenia Operatora dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Operatora w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Użytkownika dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Operator.
 • Po zaksięgowaniu zadatku/zaliczki wpłaconej przez Użytkownika na rachunku Serwisu, Użytkownik otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację wraz z Voucherem noclegowym, które są przesyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • W przypadku nieotrzymania przez Serwis pełnej kwoty zadatku/zaliczki w czasie 3 godzin od potwierdzenia przez Użytkownika warunków Rezerwacji zgodnie z punktem 3 powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku. Serwis przesyła na adres e-mail Użytkownika informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.
 • W przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Operatorem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Ośrodka jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego Serwisu lub z Potwierdzenia wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację.
 • W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Użytkownika, zawarta zostaje umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Serwis wysyła do Operatora informację o skorzystaniu z jego Oferty. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Ośrodka przez kolejnych Użytkowników w tym samym okresie. Operator zobowiązany jest do traktowania Użytkownika jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Ośrodku dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Operatorowi przez Użytkownika.
 • Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Operator nie obciąży Użytkownika żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

VI. Zasady anulowania rezerwacji

 • Zasady anulowania rezerwacji przez Użytkownika określa Operator we własnym zakresie. Użytkownik ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w Koncie Użytkownika na stronie Serwisu.
 • Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Operator.
 • W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Użytkownika całości lub części zadatku/zaliczki, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.
 • Chęć anulowania rezerwacji Użytkownik zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego Konta Użytkownika na stronie Serwisu. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Użytkownika potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.
 • W przypadku anulowania Rezerwacji przez Operatora kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości. Za dokonanie płatności online Serwis pobiera od Użytkownika bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł od każdej płatności.

VII. Odpowiedzialność

 • Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.
 • W momencie, gdy Użytkownik dokona rezerwacji poprzez Serwis, Serwis ponosi odpowiedzialność za:
  • dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Użytkownika; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Operatora. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Ofert w Serwisie.
  • przekazanie Użytkownikowi (wysłanie drogą mailową) potwierdzenia Rezerwacji oraz Vouchera noclegowego,
  • przekazanie Operatorowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Ośrodka, imię i nazwisko Użytkownika, adres),
  • przekazanie zadatku/zaliczki z tytułu rezerwacji dokonanej przez Użytkownika na rzecz Operatora.
 • Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Operator.
 • Za zażalenia i skargi dotyczące Ośrodka (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Operatora) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Użytkowników odpowiedzialny jest dany Operator. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Ośrodka ze strony Użytkowników i zrzeka się za nie wszelkiej odpowiedzialności. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Użytkownikowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Operatorem i Użytkownikiem, (c) zapewnić na koszt Operatora alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Ośrodku lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Ośrodka lub (d) pomóc Użytkownikowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Operatorowi w inny sposób.
 • Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Operatora w Ofertach odpowiedzialność ponosi Operator.

VIII. Wiadomości wewnętrzne

 • Administrator udostępnia Użytkownikom oraz Operatorowi funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez konto operatora do korespondencji prowadzonej przez Przedstawicieli Operatora z Użytkownikami w ramach podanego przez Operatora adresu e-mail (Wiadomości wewnętrzne). Warunkiem korzystania z Wiadomości wewnętrznych jest dokonanie przez Operatora pełnej aktywacji Konta.
 • Każde zapytanie wysyłane przez Użytkownika poprzez Serwis jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie Serwisu. W takim przypadku Operator otrzymuje powiadomienie o nowym zapytaniu ze strony Użytkownika z linkiem do konta operatora, gdzie za pomocą odpowiednich formularzy może udzielić odpowiedzi. Na tym etapie Operator nie otrzymuje numeru telefonu i adresu e-mail Użytkownika. Operator może udzielić odpowiedzi na zapytanie przez Wiadomości wewnętrzne poprzez napisanie wiadomości ręcznie bądź za pomocą przygotowanych przez Serwis szablonów odpowiedzi (np. automatyczna odpowiedź o braku dostępności). Zabrania się umieszczenia przez Operatora w odpowiedziach wszelkich linków do zewnętrznych stron internetowych Operatora (z wyłączeniem stron będących w subdomenie Serwisu). W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w korespondencję prowadzoną przez Operatora z Użytkownikiem.
 • W ramach odpowiedzi udzielanej za pomocą Wiadomości wewnętrznych Operator ma możliwość pobrania od Użytkownika zadatku/zaliczki na rezerwację. W tym celu Operator powinien wypełnić szczególny szablon, jakim jest szablon pobrania zaliczki. W wiadomości tej są widoczne pola:
  • kwota za pobyt (wpisywana przez Operatora ręcznie na podstawie kontekstu zapytania)
  • zaliczka/zadatek za pobyt (wpisywana ręcznie)
  • czas na dokonanie wpłaty zaliczki/zadatku (pole wyboru) przelewem.
 • Po wysłaniu przez Operatora odpowiedzi za pomocą szablonu pobrania zaliczki, Użytkownik otrzyma w swoim koncie użytkownika komunikat odnośnie płatności zadatku/zaliczki na poczet rezerwacji. Po kliknięciu na przycisk „Opłać rezerwację” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z wyborem formy płatności, tj. przelewu tradycyjnego lub przelewu elektronicznego. Płatność jest realizowana na rachunek bankowy eholiday.pl. W ramach Wiadomości wewnętrznych Operator nie ma możliwości pobrania zadatku/zaliczki za pomocą innej formy płatności.
 • Wpłata zaliczki/zadatku Użytkownika następuje na rachunek bankowy eholiday.pl Sp. z o.o. Po odnotowaniu wpłaty zaliczki/zadatku Serwis:
  • powiadamia Operatora i Użytkownika o dokonaniu wpłaty;
  • blokuje odpowiedni termin w kalendarzu dostępności Lokalu;
  • wystawia odpowiednie potwierdzenie rezerwacji/Voucher dla Użytkownika;
  • przelewa kwotę zadatku/zaliczki na rachunek bankowy Operatora wskazany w szablonie pobrania zaliczki w terminie do 2 dni roboczych od uznania rachunku eholiday.pl Sp. z o.o. kwotą zadatku/zaliczki. Pozostała część opłaty za pobyt Użytkownika w Lokalu rozliczana jest przez Operatora i Użytkownika na miejscu bez udziału Serwisu.

IX. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

 • Przedstawiciel Operatora, działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez siebie Operatora, może:
  • zmienić lub usunąć dane Operatora oraz Ośrodka za pomocą opcji Konta Operatora;
  • korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
 • Użytkownik może:
  • zmienić swoje dane za pomocą opcji Konta Użytkownika
  • oddawać Głosy na poszczególne Ośrodki oraz wyrażać o nich opinie zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Ośrodka;
  • korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.
 • Użytkownik oraz Przedstawiciel Operatora (reprezentowany przez niego Operator) zobowiązani są do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora (Operatora) jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik oraz Przedstawiciel Operatora (Operator) posiadają w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.
 • Użytkownik oraz Przedstawiciel Operatora (Operator) są zobowiązani w szczególności do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz powstrzymywania się od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Operatorów, Administratora lub Moderatorów;
  • przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Serwisu, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  • prowadzenie przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) działalności reklamowej lub promocyjnej wykraczającej poza informowanie o Ośrodku, związanych z Ośrodkiem usługach Operatora i związanej z tym ofercie;
  • prowadzenie przez Użytkownika działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej;
  • prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
  • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników, Operatorów lub osób trzecich;
  • umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących Operatora lub Ośrodka, jak również innych Operatorów lub Ośrodków;
  • umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, w tym materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  • umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  • wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów;
  • umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
  • sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika lub Operatora z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
  • podszywanie się pod innych Użytkowników lub Operatorów, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika lub Operatora;
  • umieszczanie w Serwisie porównań Ośrodków lub usług oferowanych przez różnych Operatorów.
 • Operator i działający w jego imieniu Przedstawiciel Operatora oraz Użytkownik ponoszą pełną odpowiedzialność za sposób korzystania odpowiednio z Konta Operatora, Konta Użytkownika i Serwisu oraz jego skutki.
 • Za niestosowanie się do Regulaminu przez Przedstawiciela Operatora (Operatora) lub Użytkownika może zostać nałożony Ban.
 • Jeżeli dotyczący części funkcjonalności Serwisu Ban nie spowoduje zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu, dostęp do Serwisu może zostać trwale zablokowany. W zależności od sytuacji, mogą również zostać usunięte z Serwisu wszystkie informacje o Użytkowniku, Operatorze, Ośrodku lub wszystkich Ośrodkach Operatora.
 • Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika, Przedstawiciela Operatora czy też Operatora.

X. Rejestracja

 • Rejestracja Konta Operatora przebiega etapowo i polega na:
  • zgłoszeniu Obiektu i Operatora w serwisie pod adresem https://eholiday.pl/dodaj_wpis.html poprzez podanie wskazanych tam informacji podstawowych, w tym numeru kontaktowego dokonującego rejestracji Przedstawiciela Operatora;
  • podaniu przez rejestrującego Przedstawiciela Operatora co najmniej podstawowego zakresu informacji o sobie, Operatorze i Ośrodku, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem infolinii Serwisu;
  • przesłaniu Przedstawicielowi Operatora przez Administratora Loginu i hasła umożliwiającego dostęp do Konta Operatora.
 • Przedstawicielem Operatora może być każda osoba fizyczna, mająca prawo do reprezentowania Operatora co najmniej w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji oraz składania oświadczeń woli i wiedzy w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu i umieszczania w nim materiałów, w tym fotografii, oraz korzystania z ewentualnych usług dodatkowych oferowanych przez Administratora, która ukończyła 16 lat, zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz podała swoje dane w trakcie procedury rejestracji lub zmiany Przedstawiciela Operatora.
 • Operatorem zarejestrowanym w Serwisie może być każda osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność w zakresie prowadzenia Ośrodka jako jego właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 • Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Przedstawiciel Operatora zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w imieniu własnym oraz Operatora.
 • Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do tożsamości lub umocowania Przedstawiciela Operatora lub też naruszenia przez Przedstawiciela Operatora przepisów lub zasad Regulaminu, lub też zgłoszenia skarg lub roszczeń osób trzecich, może zwrócić się do Operatora o potwierdzenie, we wskazanej przez Administratora formie, tożsamości oraz zakresu upoważnienia Przedstawiciela Operatora, jak również powiadomić Operatora o działaniach Przedstawiciela Operatora. Administrator może czasowo zablokować Konto Operatora, do czasu uzyskania żądanego potwierdzenia i informacji lub podjęcia przez Operatora działań w zawiązku z niewłaściwym zachowaniem Przedstawiciela Operatora.
 • Administrator w każdym momencie, w przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności danych Ośrodka, może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o rejestrację Konta, o udokumentowanie, we wskazanej przez Administratora formie, tytułu prawnego, na podstawie którego podmiot ubiegający się o rejestrację Konta, korzysta z Ośrodka. Administrator może czasowo wstrzymać rejestrację Konta podmiotu ubiegającego się o rejestrację Ośrodka, do czasu uzyskania żądanego potwierdzenia lub do czasu uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, objętych treścią w/w potwierdzenia.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w Serwisie lub założenia Konta, w szczególności w sytuacji, gdy osoba dokonująca rejestracji posiadała już uprzednio Konto w Serwisie, które z jakiegokolwiek powodu zostało usunięte lub zablokowane lub też na Koncie mają zostać umieszczone informacje dotyczące Ośrodka, który był już prezentowany w ramach innego Konta, które zostało usunięte lub zablokowane. W takim przypadku Administrator może również zablokować istniejące Konto.
 • Rejestracja Konta Użytkownika polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza, znajdującego się na stronach Serwisu.
 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dopełni procedurę rejestracji w Serwisie, zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 • Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Z chwilą zrealizowania procedury rejestracji przez Operatora i Użytkownika zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Rejestrując się w Serwisie, Przedstawiciel Operatora oraz Użytkownik wyrażają zgodę na publikowanie numeru IP, Loginu, Nicka miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy dodanych materiałach lub opiniach).
 • Przedstawiciel Operatora (Operator) oraz Użytkownik zobowiązani są do podania, zarówno w procesie rejestracji, jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych podanych danych może skutkować Banem.

XI. Konto

 • Posiadanie przez Użytkownika w Serwisie Konta, jak również przeglądanie i zmiana danych, dodawanie dozwolonych Regulaminem głosów i opinii jest bezpłatne.
 • Konta Operatorów w Serwisie dostępne są dla tych Operatorów, którzy opłacili Abonament w Serwisie.
 • Konta nie używane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora (Operatora) zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo), bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora (Operatora).
 • Użytkownik lub Przedstawiciel Operatora (Operator) mogą zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może zezwolić na ponowne założenie Konta przez tego samego Użytkownika lub dotyczącego tego samego Operatora lub Ośrodka.
 • Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej odpowiednio Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 • Moderator Serwisu ma prawo nałożyć Ban na Konto Użytkownika lub Konto Operatora w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.
 • Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej odpowiednio przez Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora, pochodzą odpowiednio od Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora, oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła, zostały dokonane odpowiednio przez Użytkownika lub Przedstawiciela Operatora.
 • Dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z Serwisem Przedstawiciel Operatora działa w imieniu i na rzecz reprezentowanego przez niego Operatora. Podejmując czynności Przedstawiciel Operatora oświadcza, że jego umocowanie obejmuje daną czynność. Przedstawiciel Operatora ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Administratora, Operatora jak i osób trzecich.
 • Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian, takich jak np. czasowa przerwa w prowadzonej działalności.
 • Konto powinno zawierać co najmniej dane o Operatorze i Ośrodku oznaczone jako obowiązkowe. Konto nie zawierające pełnych danych obowiązkowych może zostać zablokowane lub usunięte.
 • Dodatkowa prezentacja Ośrodka może zawierać informacje dotyczące Ośrodka, świadczonych w związku z Ośrodkiem usług, związanej z Ośrodkiem ofercie i promocjach oraz informacje dotyczące atrakcji turystycznych w okolicy i regionie. Informacje i inne materiały nie mogą dotyczyć kwestii nie związanych z Ośrodkiem.
 • Informacje i inne materiały umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.
 • Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika lub Operatora bez świadomego udziału Administratora.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta Użytkownika lub Operatora, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

XII. Fotografie

 • Przedstawiciel Operatora zamieszczając w Serwisie fotografie oświadcza, w imieniu własnym oraz reprezentowanego Operatora że:
  • Operator posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie fotografii w Serwisie i publiczne udostępnienie jej w ten sposób przez niego;
  • fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  • fotografia przedstawia Ośrodek, jego otoczenie lub atrakcję turystyczną, opisaną przez Przedstawiciela Operatora;
  • udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w prowadzonych przez Administratora serwisach internetowych, jak również w serwisach prowadzonych przez spółki należące do grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej - na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 • Użytkownik, zamieszczając fotografię w Serwisie oświadcza, że:
  • posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i publiczne udostępnienie przez niego zdjęcia w ten sposób;
  • fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;
  • fotografia przedstawia atrakcję turystyczną, opisaną przez Użytkownika;
  • udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w celu udostępniania fotografii w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów, w celu promocji korzystania z Serwisu, a także na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
  • zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
 • Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższych licencji Użytkownikowi, ani Operatorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 • Fotografie nie powinny przedstawiać samych Użytkowników, Przedstawicieli Operatorów ani innych pozujących osób.
 • Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii, bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.
 • Fotografia może być poddana akceptacji przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim powinien zweryfikować fotografię.
 • Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii bez konieczności podawania przyczyny.
 • Fotografia zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie musi być przez niego opisana. Opis powinien w szczególności identyfikować miejsce i przedmiot, który przedstawia.
 • Użytkownik oraz Operator mają prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii z zastrzeżeniem możliwości technicznych Serwisu, oraz że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.
 • Fotografie zamieszczane powinny być w formacie .JPG, JPEG lub PNG oraz nie powinny być "cięższe" niż 6 MB, a także mniejsze niż 1600px szerokości.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik oraz Operator.
 • Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych, w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany oryginalnej kompozycji zdjęcia lub łączenia kilku fotografii. Zabronione jest również zamieszczanie fotografii o zabarwieniu erotycznym lub pornograficznym. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe, bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie fotografii naruszających Regulamin skutkować może Banem Konta.

XIII. Głosowanie i Głosy

 • Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 10 jedynie na Ośrodki, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Ośrodka. Przedstawiciel Operatora i Operator przyjmują do wiadomości, że Operator i jego Ośrodek mogą być przedmiotem oceny przez Użytkowników. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki publikowania w Serwisie ocen osób korzystających z Serwisu.
 • Ocena Ośrodka i Operatora dokonywana jest przez Użytkowników w oparciu o ich subiektywne doświadczenia i odczucia, na które Administrator nie ma wpływu. Administrator nie prowadzi własnej oceny Ośrodków ani Operatorów, nie sugeruje i nie wpływa na oceny Użytkowników Serwisu, z wyjątkiem moderowania ocen, co do których zachodzi podejrzenie ich nierzetelności lub naruszenia prawa czy też Regulaminu.
 • Administrator nie prowadzi prewencyjnej kontroli wszystkich oddawanych Głosów. Administrator może jednak usuwać poszczególne Głosy w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu lub wykorzystanie systemu głosowania w celu innym, niż wyrażenie racjonalnej opinii na podstawie osobistych doświadczeń. W szczególności, w takich przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ocen „skrajnych”. Administrator wyrywkowo monitoruje Głosy oddawane przez osoby korzystające z Serwisu, pod kątem ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 • Oceny skrajne, zawierające w skali ocen same (1) jedynki lub (10) dziesiątki, będą sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.
 • Moderator ma prawo zablokowania bądź też usunięcia Konta, wobec którego zachodzi podejrzenie nierzetelnego oddawania Głosów i nie ma on obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika lub Operatora.
 • Zabrania się wpływania na średnią ocen Ośrodka, poprzez nagminne oddawanie negatywnych lub pozytywnych Głosów.
 • Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Ośrodkami ocenianymi lub konkurencyjnymi.
 • Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.
 • Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.
 • Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Ośrodka, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.
 • Moderator serwisu eholiday.pl zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych ocen.
 • Użytkownik może dodać tylko jeden Głos na każdy z Ośrodków w roku kalendarzowym.

XIV. Opinie

 • Użytkownik może dodać swoją pisemną opinię dotyczącą Ośrodka, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Ośrodka.
 • Dodanie opinii jest możliwe po uprzednim oddaniu przez Użytkownika Głosu na dany Ośrodek.
 • Użytkownik może dodać opinię wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia, związane z korzystaniem z usług danego Ośrodka w konkretnym terminie.
 • Opinia dotycząca Ośrodka powinna:
  • zawierać łącznie nie więcej niż 5000 znaków;
  • zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Ośrodka i związanych z nim usług.
 • Opinia dotycząca Ośrodka nie może:
  • zawierać treści wskazanych w punkcie III lub innej części Regulaminu jako niedozwolone;
  • zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną Ośrodka i związanych z nim usług we wskazanym w opinii czasie, wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika, który korzystał z Ośrodka i związanych z nim usług;
  • być sprzeczna z oddanym Głosem.
 • Moderator może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności opinii Użytkownika, w szczególności opinii skrajnych. Opinie mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.
 • Moderator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, umieszczającego opinie naruszające postanowienia Regulaminu lub wobec którego zachodzi podejrzenie o dodawanie nierzetelnych opinii oraz nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
 • Zabrania się dodawania opinii przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Ośrodkami ocenianymi lub konkurencyjnymi.
 • Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub wystawionych opinii.
 • Opinie naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika, poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.
 • Opinie w rażący sposób odbiegające od pozostałych, wystawionych przez Użytkowników, a dotyczące tego samego Ośrodka, mogą zostać usunięte lub zablokowane.
 • Opinie w całości lub części w języku innym niż język polski, mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika.
 • Opinie wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, Moderatora ani nie stanowią odzwierciedlenia ich poglądów ani opinii. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba (Użytkownik) umieszczająca opinię w Serwisie.
 • Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że opinia jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianego Ośrodka. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tym Ośrodkiem ani też jego właścicielem lub operatorem, jak również Ośrodkiem konkurencyjnym ani jego właścicielem lub operatorem oraz, że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii nieprawdziwych lub w inny sposób naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia, Administrator może dokonać ich usunięcia. W przypadku opinii naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie, może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.
 • Operator uprawniony jest do zablokowania możliwości oddawania Głosów i umieszczania opinii dotyczących konkretnego Ośrodka. W takim przypadku opisowi Ośrodka towarzyszyć będzie informacja o zablokowaniu tych możliwości przez operatora Ośrodka, a Użytkownicy nie będą mogli oddawać Głosów ani umieszczać opinii dotyczących tego Ośrodka w okresie trwania blokady.
 • Wszystkie oddane Głosy i opinie umieszczone przed zablokowaniem pozostaną niewidoczne w Serwisie przez cały czas trwania blokady i staną się ponownie widoczne po jej zniesieniu.

XV. Baza danych

 

Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z "robotów" ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

XVI. Postanowienia dodatkowe

 • Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, Operatorów, ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 • Administrator nie udostępni w żaden inny sposób ani innym zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i jednocześnie Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 • Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników i Operatorów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii i innych materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 • Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika i Operatora, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach i Operatorach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 • Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź też zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników i Operatorów, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników i Operatorów przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik i Operator może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 • Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail biuro@eholiday.pl lub pocztą tradycyjną na adres eholiday.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

XVII. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

 • Zawierając umowę, o której mowa w pkt. 4.11., Administrator powierza Operatorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Użytkowników (dalej „Dane Osobowe”) do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator niniejszym oświadcza, iż w odniesieniu do Danych Osobowych jest administratorem Danych Osobowych i że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”).
 • Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 • Operator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 • Operator będzie przetwarzać powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu.
 • Operator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu Danych Osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 • Operator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.
 • Operator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usług Serwisu.
 • Operator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Operatora, jak i po jego ustaniu.
 • Operator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 • W miarę możliwości Operator pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 • Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 24h.
 • Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Operatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu Danych Osobowych spełniają postanowienia umowy.
 • Operator udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 • Operator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Operatora w niniejszym Regulaminie.
 • Operator ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
 • Operator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 • Operator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Operatora Danych Osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Operatora, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Operatora Danych Osobowych.

XVIII. Zmiana Regulaminu

 • Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników i Operatorów poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 • W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik i Operator mogą poinformować o tym Administratora w terminie 7 dni od dnia informacji o zmianie, co spowoduje likwidację Konta.